Ehkki ei ole otstarbekas püüda tervishoiusüsteeme ELi tasandil standardiseerida, on Euroopa tasandi tervishoiualasel tööl siiski tohutu väärtus. Kõigi süsteemide ees on väljakutse määrata tervishoius kindlaks prioriteedid selliselt, et iga üksiku patsiendi vajadused oleks tasakaalus kogu elanikkonna raviks ettenähtud rahaliste vahenditega.

Ühine meiega

MÄRGIB, et Euroopa Komisjon otsustas oma muudetud ettepanekus siseturu teenuseid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta jätta tervishoiuteenused direktiivi kohaldamisalast välja, viies seega sisse Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud. MÄRGIB, et Euroopa Komisjon on teatanud oma kavatsusest välja töötada ühenduse raamistik ohutute, kõrgkvaliteetsete ja tõhusate tervishoiuteenuste jaoks, tugevdades sel eesmärgil koostööd liikmesriikide vahel ning tagades selguse ja kindlustunde seoses ühenduse õiguse kohaldamisega tervishoiuteenuste ja ravi suhtes.

TUNNISTAB, et Euroopa Kohtu hiljutised otsused tõid esile vajaduse selgitada EÜ asutamislepingu sätete vastastikust mõju, eelkõige teenuste vaba liikumise ja riiklike tervishoiusüsteemide poolt osutatavate tervishoiuteenuste suhtes.

Uhine ravi naeris liigeste raviks

PALUB Euroopa Komisjonil tagada, et tervishoiuteenuste kohta konkreetsete ettepanekute koostamisel järgitaks avalduses sisalduvaid ühiseid väärtusi ja põhimõtteid. PALUB Euroopa Liidu institutsioonidel tagada, et nende töös järgitaks avalduses sisalduvaid ühiseid väärtusi ja põhimõtteid.

Psühhoosi ravi: Ravimid

LISA Avaldus ühiste väärtuste ja põhimõtete kohta Käesolev avaldus on tehtud 25 Euroopa Liidu tervishoiuministri poolt ühiste väärtuste ja põhimõtete kohta, millele toetuvad Euroopa tervishoiusüsteemid. Me usume, et selline avaldus on oluline selguse andmiseks meie kodanikele ja õigeaegne, arvestades hiljuti parlamendis toimunud hääletamist ja komisjoni muudetud ettepanekut jätta tervishoiuteenused ettepandud siseturu teenuseid käsitlevast direktiivist välja.

Uhine ravi Poldi valu puusad

Me usume kindlalt, et arengud selles valdkonnas peaksid tulenema poliitilisest konsensusest, mitte üksnes kohtupraktikast. Samuti usume, et on oluline tagada allpool esitatud ühiste väärtuste ja põhimõtete järgimine konkurentsieeskirjade kohaldamisel neid rakendavate süsteemide suhtes.

Valminud on Euroopa ravimiametite ühine ravimeid puudutav strateegiaplaan aastani 2025

Käesolev avaldus lähtub aruteludest, mis toimusid nõukogus ja mida peeti komisjoniga osana avatud koordineerimismeetodist, kõrgetasemelisest patsiendi mobiilsuse analüüsimise protsessist Uhine ravi tervishoiuarengutest ELis.

Avalduses võetakse arvesse ka Euroopa ja rahvusvahelise tasandi õigusaktid, millel on mõju tervishoiuvaldkonnale.

Uhine ravi Folk retseptid ola liigese artroosist

Avalduses tuuakse esile need ühised väärtused ja põhimõtted, mida kogu Euroopa Liidus jagatakse selle suhtes, kuidas peaksid tervishoiusüsteemid reageerima elanikkonna ja patsientide vajadustele, keda nad teenivad. Samuti selgitatakse, et nende väärtuste ja põhimõtete ELi tervishoiusüsteemides ellurakendamise viisid erinevad liikmesriigiti tunduvalt ja see jääb nii ka tulevikus. Eelkõige tähendab see, et otsused kodanikele ettenähtud raviteenuste kogumi kohta ning sellise ravi rahastamiseks ja osutamiseks kasutatavate mehhanismide kohta, näiteks selle kohta, mis määral on tervishoiusüsteemide juhtimisel õige loota turumehhanismidele ja konkurentsisurvele, tuleb teha riikide tasandil.

Uhine ravi Liigeste magus

Ühised väärtused ja põhimõtted Euroopa Liidu tervishoiusüsteemidel on keskne koht Euroopa kõrgetasemelises sotsiaalses kaitses ning nad aitavad kaasa sotsiaalsele ühtekuuluvusele ja sotsiaalsele õiglusele ning samuti jätkusuutlikule arengule.

Domineerivate väärtustena on universaalsus, kvaliteetse ravi kättesaadavus, Uhine ravi ja solidaarsus erinevate ELi institutsioonide töös üldiselt omaks võetud. Koos moodustavad nad väärtuste kogumi, mida jagatakse kogu Euroopas. Universaalsus tähendab, et kedagi ei jäeta ravist ilma; solidaarsus on tihedalt seotud meie riiklike tervishoiusüsteemide rahastamiskorraga ja vajadusega tagada kõigile ravi kättesaadavus; võrdsus tähendab võrdset juurdepääsu vastavalt vajadusele, sõltumatult etnilisest kuuluvusest, soost, east, sotsiaalsest staatusest või võimest maksta.

Ühtlasi püüavad ELi tervishoiusüsteemid vähendada Uhine ravi ravi ebavõrdsust, mis ELi liikmesriikidele muret tekitab; sellega on tihedalt seotud liikmesriikide süsteemide töö haigestumise ja haiguste ennetamisel, selleks muu hulgas terveid eluviise propageerides.

Tervisemurega inimeste arstile pääsemine ei sõltu vanusest, sissetulekust või elukohast, selgitab haigekassa juhatuse esimees Rain Laane. Mis on solidaarse ravikindlustuse eelis?

Kõigi tervishoiusüsteemide eesmärgiks ELis on olla patsiendikeskne ja reageerida individuaalsetele vajadustele. Ent erinevatel liikmesriikidel on erinev lähenemine Uhine ravi väärtuste elluviimisele: nii näiteks lähenevad nad erinevalt sellistele küsimustele nagu, kas patsiendid peaksid tasuma mingi teatud osa enda ravimisega seotud kuludest või peaks olema mingi kindel üldine tasu ja kas seda võiks tasuda täiendava kindlustuse arvelt.

Luck [2009] Sanjay Dutt - Imran Khan - Shruti Haasan - Mithun Chakraborty - Hindi Action Movie

Liikmesriigid on võrdsuse tagamiseks kasutanud erinevaid sätteid: mõned on valinud võimaluse väljendada seda patsiendi õigustena; teised tervishoiuteenuse osutaja kohustustena. Ka sätete täitmine tagatakse erinevalt — mõnedes liikmesriikides kohtute abil, teistes komiteede, ombudsmanide jne abil.

Kõigi meie süsteemide oluliseks jooneks on eesmärk muuta neid rahanduslikus mõttes jätkusuutlikuks nii, et nende väärtuste säilimine oleks tagatud ka tulevikus.

Uhine ravi Valu paremas olaosas

Sellise lähenemisviisi omaksvõtmine, mis kannab raskuspunkti üle ennetusmeetmetele, on lahutamatuks osaks liikmesriikide strateegiast vähendada riiklike tervishoiusüsteemide majanduslikku koormat, sest ennetamine aitab haigestumise ja sellest tingitud kulude ärahoidmisega tunduvalt kaasa tervishoiukulutuste vähendamisele ning seega rahanduslikule jätkusuutlikkusele. Nende domineerivate väärtuste järel tuleb veel rida tööpõhimõtteid, mis on samuti ühised kogu Euroopa Liidule, see tähendab, et kõigil ELi kodanikel on alust oodata nende põhimõtete ning neid toetavate struktuuride olemasolu ELi mis tahes liikmesriigi tervishoiustruktuuris.

Nende hulka kuuluvad: — Kvaliteet: Kõik ELi tervishoiusüsteemid püüavad pakkuda kvaliteetset ravi: See saavutatakse eelkõige tervishoiutöötajate täiendõppekohustuse kaudu, mille aluseks on selgelt määratletud riiklikud standardid ja see, et töötajatele on tagatud juurdepääs parima kvaliteedi alasele Uhine ravi, samuti innovatsiooni stimuleerimise ja heade tavade tutvustamise, meditsiini head juhtimist tagavate süsteemide väljatöötamise ja kvaliteedikontrolli kaudu tervishoiusüsteemides.

Oluline osa käesolevast teemast on seotud turvalisuspõhimõttega.

  • Tervishoiuteenuste nõudluse hindamine Tervishoiuteenuste nõudluse hindamisest ja ravi rahastamise lepingute planeerimisest Sotsiaalmaksuna kogutav ravikindlustusraha on ravikindlustatute ühine vara, et haigestumise korral oleks kõigile kindlustatutele tagatud kaasaegse ravi kasutamisega seotud vajalik finantsiline tugi ootamatult tekkinud ning sageli üsna märkimisväärsete arstiabi kulutuste katmiseks.
  • Kateravi kate liigeste tuimus
  • Ühine meiega - Ravijuhend
  • Valminud on Euroopa ravimiametite ühine ravimeid puudutav strateegiaplaan aastani
  • Ты забыла расписаться, - проговорил человек, протягивая документы - Безусловно, - ответила та, с шиком проставляя на бумаге свой идентификационный номер.
  • Haige ja valus liigesed
  • Kuhu liigub meie ühine ravikindlustus? | Eesti Haigekassa
  • Uhise valu tusistused