Nendes kohtades võib liigelda ainult maaomaniku loal. Tagasi pöörata ei tohi: 1 ülekäigurajal; 2 raudteeülesõidukohal; 3 piiratud nähtavusega kohas.

Kui reguleerimata ülekäiguraja ees seisma jäänud sõiduki ja ülekäigurajale läheneva sõiduki vahele jääb vaba sõidurada, ei pea juht ülekäiguraja ees seisma jääma, kuid peab arvestama käesoleva määruse §-s 46 sätestatut. Kui vastassuunalise vööndi poolel on reguleerimata ülekäiguraja nähtavus varjatud seisva sõiduki või muu takistuse tõttu, peab juht sõidu jätkamisel olema eriti ettevaatlik, et mitte ohustada ülekäigurajal olevat jalakäijat.

Ülekäigurajale tohib sõita vaid siis, kui juht on kindel, et tal ei tule sellel seisma jääda. Ülekäigurajal Salvestab stopphaigusi tohi tagasi pöörata. Kui foorituli või reguleerija märguanne keelab sõita reguleeritavale ülekäigurajale, tuleb peatuda stoppjoone või stoppjoonemärgi ees; kui neid ei ole, siis ülekäiguraja ees. Kui reguleeritav ülekäigurada tuleb ületada kõrvalepöörde lõpul, võib juht juhul, kui tema sõidusuunas pole stoppjoont või stoppjoonemärki, ületada ülekäiguraja, andes teed lubava fooritule ajal sõiduteed ületavale jalakäijale.

Juht peab igal pool andma teed valge kepiga märku andvale pimedale jalakäijale. Juht peab arvestama, et lapse areng ei võimalda veel liiklusolusid terviklikult hinnata. Nähes teel või tee ääres last, tuleb olla eriti tähelepanelik ja sõita kiirusega, mis võimaldab ohtu vältida.

Koolieelikut saatev täiskasvanu peab jälgima last ja vältima lapse ootamatut sattumist sõiduteele. Koolieelikute ja algklasside õpilaste rühm võib liikuda ainult täiskasvanute saatel, kaks last kõrvuti, kõnniteel, selle puudumisel teepeenral, seejuures valgustamata asulateel ning asulavälisel teel ainult valge ajal ja kahesuunalise liikluse korral vasakpoolsel teepeenral.

Juht peab andma teed: 1 sõiduteed ületavatele lastele lasterühma saatja märguandel; 2 sõiduteel olevatele lastele bussi juures, millel on käesoleva määruse lisa 4 kohane lasterühma-tunnusmärk. Salvestab stopphaigusi lapse pikkus ei võimalda teda nõuetekohaselt kinnitada auto turvavööga, tuleb omaette istuva lapse sõidutamisel sõiduautos, millel on turvavööd, kasutada tema pikkusele ja kaalule vastavat turvatooli, -hälli või muud nõuetekohast turvavarustust.

Sõiduauto esiistmel tohib last sõidutada ainult siis, kui ta on turvavarustuse abil nõuetekohaselt kinnitatud.

Account Options

Sõiduauto tagaistmel tohib täiskasvanud sõitjal süles olla üks alla aastane laps tingimusel, et last süles hoidev sõitja on turvavööga nõuetekohaselt kinnitatud ja kõik autos olevad istekohad on hõivatud. Sõiduauto esiistmel ei tohi last süles hoides sõidutada.

Käesoleva määrusega kehtestatakse liikluskord Eesti teedel. Käesolevas määruses kasutatavate terminite sisu seletatakse järgmiselt: 1 Anda teed mitte takistada all mõistetakse nõuet, et liikleja ei jätkaks ega alustaks liikumist ega teeks mingeid manöövreid, mis võiksid sundida teist liiklejat muutma liikumissuunda või -kiirust.

Käesoleva määruse §-des 60 ja 61 esitatud nõuded ei ole kohustuslikud asulasõidul takso tagaistmel omaette istuva või täiskasvanu süles oleva lapse sõidutamisel. Alla aastast last ei tohi sõidutada mootorratta tagaistmel. Juht peab olema tähelepanelik teel ja teeservas seisvate või liikuvate vähekaitstud liiklejate suhtes, vältima nende ohustamist ja neile kahju tekitamist. Juhil on keelatud juhtimise ajal tegelda toimingutega, mis võivad segada juhtimist või liikluskeskkonna tajumist.

Juht ei tohi pargitud sõidukiga sulgeda teiste sõidukite liiklust sissesõidul õuedele ja teega külgnevatele aladele ega takistada jalakäijate liikumist ülekäiguradadel ja ristmikel kõnniteede kulgemise suunas.

Arvustused

Juht võib kasutada asulasisesel teel sõidu ajal telefoni üksnes käsi vabaks jätva abivahendi olemasolul. Juht on kohustatud: 1 enne väljasõitu veenduma sõiduki korrasolekus ja jälgima teel olles selle tehnoseisundit; 2 andma teed sõidukile, millel on sisse lülitatud sinine vilkur koos erilise helisignaaliga või ilma, ja niisuguse Salvestab stopphaigusi poolt saadetavale sõidukile; 3 andma teed teel töötavale sisselülitatud kollase vilkuriga sõidukile ja niisuguse sõiduki poolt saadetavale sõidukile; 4 mootorratta juhtimisel hoidma juhtrauast kinni kahe käega, välja arvatud käega hoiatusmärguandmise ajal, kandma peas kinnirihmatud motokiivrit ja mitte sõidutama sõitjat, kes pole viimast nõuet täitnud; 5 sõidukis, millel on turvavööd, olema turvavööga nõuetekohaselt kinnitatud ja mitte sõidutama sõitjat, kes pole nõuetekohase turvavarustusega kinnitatud.

Turvavöö ei pea olema kinnitatud: 1 juhil ja sõitjal jääteel sõites; 2 sõitjal, kes on sellises haigusseisundis, mis turvavöö kinnitamist ei võimalda; 3 juhil või sõitjal, kellel tööülesande täitmine on seotud peatustega, mille vahemaa ei ületa m; 4 asulasõidul taksojuhil ja takso tagaistmel sõitjal ning ka sõiduõpetajal õppesõidu ajal. Mootorsõidukijuhil ja Salvestab stopphaigusi peavad olema kaasas ning ta peab esitama politseiametniku või muu selleks seadustega volitatud isiku nõudel seadustest tulenevalt: 1 juhtimisõigust tõendava dokumendi; 2 kohustusliku liikluskindlustuse poliisi või tõendi kindlustuslepingu sõlmimisest vabastamise kohta; 3 sõiduki registreerimistunnistuse; 4 muud dokumendid, kui seda nõuavad seadused.

Juht peab võimaldama kontrollida sõidumeeriku ja kiirusepiiriku olemasolu sõidukil, millel need on kohustuslikud, ning sõidumeeriku salvestuslehtede andmete alusel sõidu- ja puhkeaja nõuetest kinnipidamist. Kontrollimiseks vajalikud dokumendid peab mootorsõiduki juht andma kontrollijale juhikohalt lahkumata, autost läbi avatud küljeakna.

Juht ja sõitja peavad jääma oma kohale ja võivad sõidukist lahkuda ainult kontrollija loal või korraldusel.

Fosfor on kevadel võtmetähtsusega element, mis paneb juured hoogsalt kasvama ning toetab võrsumist. Madala temperatuuri tingimustes ei jõua fosfor taime. Rakutasandil selgitades peitub põhjus selles, et fosfor kasutab raku membraani läbimiseks juurerakkudes olevat spetsiaalset kanalvalku.

Juhil on õigus nõuda kontrollijalt ametitunnistust või muud tema volitusi tõendavat dokumenti ja teha sellelt vajalikke märkmeid. Mootorsõiduki ja trammi juht peab tundma esmaabivõtteid, abistama liiklusõnnetuses kannatada saanud, abitus seisundis olevat inimest ning kohale kutsuma kiirabi päästeteenistuse.

Ainult erandjuhul, kui kiirabi päästeteenistust ei ole võimalik kohale kutsuda ja transportimine pole kannatanule ohtlik, tohib teda haiglasse saata teise sõidukiga või viia sinna oma sõidukiga. Juht, kelle mootorsõiduk kuulub juriidilisele isikule välja arvatud diplomaatiline esindus, konsulaarasutus või rahvusvaheline organisatsioon ega ole eriotstarbeline, peab edasilükkamatul juhul minema oma sõidukiga politsei kasutusse sõiduks sündmuskohale või loodusõnnetuse piirkonda ning vältimatu arstiabi vajaja toimetamiseks Salvestab stopphaigusi või õiguserikkuja toimetamiseks politseisse.

 1. Sormede valu pohjus
 2. Ola liigeste osteoartroosi ravi
 3. Размером и формой он напоминал небольшую сигару двенадцати-пятнадцати сантиметров длиной и около двух сантиметров в диаметре.
 4. Для нас же, - проговорил цветовыми полосами Геркулес, - крайне сложны два аспекта человеческого языка.
 5. По моему мнению, основанному на наблюдениях за людьми, сексуальные устремления остаются силой, определяющей _все_ эмоции вашего вида.

Juht ei tohi olla: 1 joobeseisundis. Joobeseisund on vastavalt «Liiklusseaduse» § 20 lõikele 3 alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamisest põhjustatud terviseseisund, mis avaldub häiritud või muutunud kehalistes või psüühilistes funktsioonides ja reaktsioonides; 2 sellises haigus- või väsimusseisundis, mis takistab liiklusolude täpset tajumist Salvestab stopphaigusi käesoleva määruse nõuete kõrvalekaldumatut täitmist; 3 seisundis, mille puhul alkoholisisaldus ühes liitris juhi väljahingatavas õhus on 0,1 milligrammi või rohkem või mille on põhjustanud alkoholisisaldus juhi veres 0,2 promilli või rohkem.

Juhtimist ei tohi üle anda isikule, kes on käesoleva määruse §-s 76 nimetatud seisundis. Mootorsõiduki ja trammi juhtimist ei tohi üle anda isikule, kellel puudub vastav juhiluba. Kui trammi ja rööbasteta sõiduki liikumisteed ristmikevahelisel alal lõikuvad, peab teed andma rööbasteta sõiduki juht. Paisub ja valutab, kelle sõidukile ühissõidukirajad ei ole sõitmiseks määratud, kasutab neid radasid erandina järgmiselt: 1 liiklusmärgiga «Ühissõidukirada» tähistatud rajale, mis on pärisuunalise sõidutee serval ega ole muust sõiduteest pidevjoonega eraldatud, tuleb reastuda enne pööret või peatumist; ka pöörde lõpetamisel tohib sellele rajale sõita, kuid seejärel tuleb sealt kohe lahkuda; 2 liiklusmärgiga «Ühissõidukirajaga tee» tähistatud teel olevast ühissõidukirajast tohib kohas, kus liikluskorraldusvahend seda ei keela, ainult risti üle sõita.

Asulas peab juht andma teed tähistatud peatusest välja sõitvale D-kategooria ühissõidukile.

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Suunamärguanne tuleb vastavalt liiklusolukorrale anda õigel ajal, kuid mitte hiljem kui 3 sekundit enne sõidu, manöövri või peatumise alustamist. Suunatulemärguanne peab jätkuma manöövri ajal ja tuleb lõpetada kohe pärast manöövrit, käemärguande võib lõpetada vahetult enne sõidu alustamist, manöövrit või peatumist. Juht, kelle sõiduki ehituses pole suuna- või stopptulesid ette nähtud, peab andma märku käega järgmiselt: 1 paremsuunamärguandeks tõstma õla kõrgusele kõrvale sirge parema käe või kõverdama samasse tõstetud vasaku käe küünarnukist täisnurgi ülespoole; 2 vasaksuunamärguandeks tõstma õla kõrgusele kõrvale sirge Salvestab stopphaigusi käe või kõverdama samasse tõstetud parema käe küünarnukist täisnurgi ülespoole; 3 pidurdamismärguandeks liigutama kõrvale tõstetud sirget kätt üles-alla.

Juht peab kasutama kirjeldatud käemärguandeid ka suuna- või stopptulede rikke korral või sõitmisel töötavate ohutuledega. Helisignaali tohib anda vaid ohu tekkimisel või väljaspool asulat liikleja tähelepanu äratamiseks.

Liikluseeskiri – Riigi Teataja

Tulesid võib vilgutada ainult liikleja tähelepanu äratamiseks. Hoiatusmärguandmine ei anna juhile eesõigust. Seisval sõidukil peavad põlema ohutuled: 1 hädapeatuse korral kohas, kus peatuda ega parkida ei tohi; 2 asulavälisel teel pimeda ajal või halva nähtavuse korral, kui kas või üks ääretuli ei põle; 3 liiklusõnnetuse korral.

Sõitval sõidukil peavad põlema ohutuled pimeda ajal või halva nähtavuse korral, kui kas või üks Salvestab stopphaigusi ääretuli ei põle. Ohukolmnurka peab mootorsõiduki välja arvatud soolomootorratta juht kasutama: 1 ohutulede puudumisel juhtudel, mis on loetletud käesoleva määruse §-s Ohukolmnurk tuleb teele panna sõidukist piisavale kaugusele, kuid mitte lähemale kui 25 m asulas ja 50 m väljaspool asulat.

Hädapeatuse või liiklusõnnetuse korral ristmikul võib ohukolmnurk olla nimetatud kaugustest lähemal, asudes suurema ohu suunas kaugusel, mis võimaldab teistel juhtidel ohtu märgata õigel ajal; 2 ohutulede puudumisel — käesoleva määruse §-s 88 nimetatud juhul, kinnitatuna sõidukile tagant nähtavale kohale; 3 sõltumata ohutulede olemasolust — käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud nõude kohaselt, kui hädapeatunud või liiklusõnnetuses osalenud sõiduk asub sõiduteel halva või piiratud nähtavusega kohas või kui veos on niisuguses kohas sõiduteele kukkunud või sinna voolanud.

 • Патрик уже задавал мне это вопрос утром.
 • Kust koik liigesed ja lihased valus
 • А я знаю, что вы имеете доступ к этим данным.
 • И сегодня уже не смогу долго сидеть.
 • Передвинь их в глубь родового канала, чтобы света было побольше, - говорила она Синему Ричард не мог отвести глаз.
 • Kasi kasi parem harja

Kui hädapeatunud sõidukit, sellelt kukkunud või sellest välja voolanud veost ei olnud võimalik teelt omal jõul kõrvaldada, peab juht selle tähistama käesoleva määruse § 87 või § 89 kohaselt, teatama juhtumist viivitamatult politseisse või teeomanikule -valdajale ja võtma tarvitusele Salvestab stopphaigusi ohu kiireks kõrvaldamiseks või selle kahjulike tagajärgede vähendamiseks.

Enne sõidu, manöövri või peatumise alustamist peab juht veenduma, et see on ohutu ega takista teisi liiklejaid ja teel töötajaid. D-kategooria ühissõidukijuht peab veenduma, et talle antakse käesoleva määruse § 81 kohaselt teed. Juht peab andma teed järgmiselt: 1 parklast, puhkekohast, teega külgnevalt alalt, õuealalt või nende juurdesõiduteelt või pinnasteelt teele sõites — igale teel liiklejale; 2 sõiduteelt ära sõites — jalakäijale ja jalgratturile kõnniteel või teepeenral ning jalgratturile ja mopeedijuhile jalgrattateel või teepeenral.

Taga sõitev rööbasteta sõiduki juht peab andma teed ümberreastuvale naaberrea juhile. Kõrvuti sõitvate juhtide vastastikusel reavahetamisel peab juht andma teed temast paremal olevale juhile.

Taliviljapõldudel Mägedes - BalticAgro Blogi

Teel, kus pärisuunas on kaks või enam teekattemärgistega tähistatud sõidurada, ei tohi tiheda liikluse korral, kui kõik rajad on ühtlaselt koormatud, ees sõitvatest sõidukitest mööduda sagedaste ümberreastumistega. Kui sõidukite liikumisteed lõikuvad ja Salvestab stopphaigusi ei ole käesolevas määruses mujal määratud, peab juht andma teed paremalt lähenevale või paremal asuvale sõidukijuhile.

Enne pööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vastava ääre lähedale. Nõue ei kehti sõitmisel ringliiklusega ristmikule ja pöörde korral, mida vastav liikluskorraldusvahend lubab teha ka mujalt. Pöördel tuleb ristmikul sõita nii, et sõiduteede ristumisalalt välja sõites ei satuta vastassuunavööndisse. Kui juht ei saa ristmikul või ristmikevahelisel teel sõiduki suure pöörderaadiuse või sõidutee seisundi tõttu pöörata käesoleva määruse §-de 97, 98 ja nõuete kohaselt, võib nendest kõrvale kalduda — kaasa arvatud teepeenrale sõitmine — tingimusel, et ei ohustata ega takistata teist liiklejat ega rikuta tee mullet.

Pöörates ristmikevahelisel Salvestab stopphaigusi vasakule või tagasi, peab juht andma teed vastusõitvale ja temast möödasõidul olevale juhile. Eraldusribaga teel tohib väljaspool asulat vasakule või tagasi pöörata vaid kohas, kus on vastav liiklusmärk «Sõidurajad ja -suunad», ja tagasi pöörata vaid kohas, kus on märk «Tagasipöördekoht».

Tagasi pöörata ei tohi: 1 ülekäigurajal; 2 raudteeülesõidukohal; 3 piiratud nähtavusega kohas. Kui teel on aeglustusrada, peab pöörata kavatsev juht aegsasti siirduma sellele rajale ja vähendama kiirust ainult seal. Kui teele sõitmiseks on kiirendusrada, peab juht sõitma sellel ja liiklusvooluga ühinemisel andma teed teel sõitvale juhile. Teel sõitev juht ei tohi põigata kiirendusrajale, kui see takistab seal sõitvat juhti.

Tagurdamisel ei tohi juht ohustada ega takistada teist liiklejat. Ühesuunalisel teel tohib vastassuunas tagurdada ainult manöövriks.

Teekattemärgistega sõiduradadeks jaotatud sõiduteel tuleb sõita raja piirides. Kahesuunalise liiklusega sõiduteel, mille kogulaiuses on neli või enam sõidurada, ei tohi sõita vastassuunavööndis. Kahesuunalise liiklusega sõiduteel, mille kogulaiuses on kolm teekattemärgistega tähistatud sõidurada, ei tohi sõita äärmisele vasakpoolsele, vastassuunarajale. Keskmist rada võib kasutada ainult möödasõiduks või ümberpõikeks ning tuleb kasutada ümberreastumiseks enne vasak- või tagasipööret.

Sõidukiga, mida pole nimetatud käesoleva määruse §-des jatohib asula sõiduteel sõita pärisuunavööndis mis tahes rajal eeldusel, et täidetakse käesoleva määruse § 80 nõudeid. Asulavälisel teel tuleb sõita sõidutee parempoolse ääre lähedal. Kui pärisuunavööndis on mitu tähistatud sõidurada, siis tohib vasakpoolseid radasid kasutada ainult juhul, kui parempoolsed on hõivatud.

Ühelgi sõiduteel, kus pärisuunavööndis on kolm või enam tähistatud sõidurada, ei tohi C-kategooria sõidukiga sõita kaugemal teisest rajast, kui käesoleva määrusega ei ole sätestatud teisiti. Kattega teel tohib sõita ainult mootorsõidukiga, mis toetub Salvestab stopphaigusi pinnale pneumaatiliste või elastsest materjalist rehvide või roomikutega. Trammiliiklust takistamata tohib rööbasteta Salvestab stopphaigusi sõita või seisma jääda sõiduteega samal tasandil asuval pärisuunalisel trammiteel ainult siis, kui sõiduradade arv ei ole määratud liiklusmärgiga «Sõidurajad ja -suunad».

Kui trammiliiklust takistatakse, tuleb trammitee vabastada. Kõrval asuvad juhid peavad seda võimaldama. Vastassuunalisel trammiteel sõita ei tohi.

Kõnniteel ja jalgrattateel tohib liikuda vaid tööülesandeid täitva mootorsõidukiga, kui ülesande täitmine sõiduteelt ei ole võimalik. Teepeenral tohib mootorsõidukiga sõita ainult käesoleva määruse §-des 99, ja ettenähtud korras. Haljasalale ei tohi ilma selle omaniku valdaja loata sõita ühegi sõidukiga. Eraldusribal ei tohi sõita ühegi sõidukiga peale hooldustöid tegeva sõiduki. Kui pööratakse teele, mille ette on pandud liiklusmärk «Sõit muutsuunaliiklusega teele», tuleb sõita äärmisele parempoolsele rajale.

Sealt võib suunduda vasakpoolsetele radadele vaid pärast seda, kui juht on kindel, et pärisuunas võib sõita ka teistel radadel. Polve kapuuts mööda veekogu ületavat jääteed, peab juht järgima «Teeseaduse» alusel kehtestatud nõudeid. Juht peab kohandama oma sõiduki kiiruse selliseks, mis arvestab tema sõidukogemusi, teeolusid, tee ja sõiduki seisundit, veose iseärasusi, ilmastikutingimusi, liikluse tihedust ning muid liiklusolusid, et ta suudaks peatada sõiduki eespoolse nähtavusulatuse piires ning teel etteaimatava mis tahes takistuse ees.

Juht peab vähendama kiirust ning vajaduse korral peatuma, kui tingimused seda nõuavad, eriti siis, kui nähtavus on halb. Suurim lubatud sõidukiirus: 1 asulasisesel teel on 50 kilomeetrit tunnis; 2 asulavälisel teel on 90 kilomeetrit tunnis. Juht ei tohi sõita kiiremini: 1 valmistajakiirusest.

Autorongi kiirus ei tohi ületada ühegi tema koosseisus oleva sõiduki valmistajakiirust; 2 käesoleva määruse lisa 4 kohasel kiiruse piirangu tunnusmärgil mainitud kiirusest.

 • "Он уходил с такими грустными глазами.
 • Kohalikud uhised haiged valus
 • Макс столько порассказал мне о матери и отце.
 • Менее чем через минуту она увидела всех троих снова: люди шли следом за смотрителем зоопарка октопауков мимо пространства, отведенного мирмикотам.
 • Макс пожал плечами.
 • Haiget liigeste jalgade sormed

Osad neist mikroorganismidest eritavad oma elutegevuse käigus mulda antibiootilisi aineid, mis aitavad eemale hoida mulla kaudu levivaid patogeense mõjuga mikroobe. Mikroorganismid on tootes ümbritseva keskkonna mõjude suhtes vastupidavate spooridena. BioSpektrumi koostises on näiteks mullas ränisoolasid lahustav bakter, muutes räni taimede poolt omastatavaks. Räni muudab taimekoed tugevamaks haigustekitajate nakkuse suhtes, parandab teraviljade seisukindlust, vähendades lamandumisohtu.

Mõju taimedele ja mullale on pikaajaline. Korduval kasutamisel mitu aastat järjest on positiivseid tulemeid veelgi: mullastruktuur hakkab paranema, väheneb tolmja fraktsiooni osakaal mullas ning suureneb suuremate mullaagregaatide osakaal ning mullal on ka parem veesidumise võime.

BioSpektrumit pritsitakse mullapinnale enne või pärast külvide tärkamist, näiteks segus herbitsiididega. Tähtis on, et lehestik ei kataks veel põldu ning toode satuks mullapinnale. Talirukis ja talioder Viskame pilgu peale ka talirukki ning -odra põldudele. Talirukkil KWS Binntto oli eelviljaks põldhernes. Külvatud on see 8. Taliodralt võtsime sügisel ka leheproovid ning juba ootuspäraselt oli taimedes boori sisaldus madal, odrale sügisel boori ei Salvestab stopphaigusi.

Boor ei ole teraviljadele nii oluline toitaine nagu see on rapsile ja teraviljad vajavad seda elementi ka kordades vähem kui raps. Kuid Eestimaa muldade madala boori sisalduse tõttu on vajalik ka teraviljadele boori lehekaudselt juurde anda. Kõik need kolm elementi boor, kaalium, fosfor on äärmiselt olulised just talvekindluse tagamiseks, eriti just kaalium. Talvised madalad temperatuurid põhjustavad jääkristallide teket taimekudedes.

Kristallid lõhuvad rakuseinu ning põhjustavad rakkude dehüdreerumist, mis toob kaasa taimede hukkumise. Kaalium aitab tõsta taimekudedes suhkrute sisaldust, mis vähendavad taimemahla nö. Seeläbi on taim vastupidavam temperatuuride kõikumisele. Lisaks aitab kaalium tugevdada taimerakkude seinu. Talioder on külvatud Koos umbrohutõrjega oli paagis ka kõrge fosforisisaldusega YaraVita Starphos. Nii Kombiphosi fosfor kui ka Ruter AA vabad aminohapped aitavad kaasa narmasjuurte arengule ning seeläbi toitainete ja vee paremale omastamisele taime poolt.

Tulemuseks on hästi arenenud juurestik, taimede kiire algareng kevadel. Ruter AA aitab taimikul kosuda talvejärgsest temperatuurikõikumiste stressist.

Sailitab kuunarnukid haiget lisamine paagisegusse mõjub segu harmoniseerivalt, samuti paraneb taimede vastupidavus kas ebasoodsatest kasvutingimustest või liiga keerulise paagisegu kasutamisest tulenevale stressile.

Delfan Plus on kõrgeima võimaliku vabade asendamatute aminohapete sisaldusega aminohapete kontsentraat. Haiguste tõrje Nii odra- kui ka rukkipõllu taimik on väga hästi võrsunud.

Võrsumise soodustamiseks on kasutatud Moddus Starti. Tihe, hästi võrsunud taimik on sobivate ilmastikutingimuste korral soodsaks kasvulavaks taimehaigustele. Praegusel ajal võib talirukist ning -otra kahjustada jahukaste, hetkel on Salvestab stopphaigusi levikuks soodsad tingimused.