Ruumides, kus temperatuur on 0 °C või alla selle, samuti koridorides ja teistes vaheruumides ei pea olema kaldega põrand; hoidlate külmkambrites ei pea olema põrandates vee äravooluavasid. Vibratsiooni ennetamise ja selle mõju vähendamise abinõud Riskianalüüsi käigus välja selgitada vibratsiooni allikad ja korraldada vibratsioonitaseme mõõtmised.

Reavahe suurus

Värske liha hügieeninõuete eeskirja kehtestamine Vastu võetud Eeskiri käsitleb inimesele toiduks mõeldud koduloomade veised, sh pühvlid Bubalus bubalis ja Bison bison, sead, lambad, kitsed, kabjalisedkütitud või farmis peetud suurte Kaepidemete tootlemine kae liigestele värske liha käitlemise hügieeninõudeid ettevõttes tapamaja, lihalõikus- lihapakkimisettevõte, külmhoone. Eeskiri kehtestab nõuded loomade tapaeelse veterinaarkontrolli, tapaloomade tapmise ja värske liha veterinaarkontrolli kohta; nõuded lihatöötlemisettevõtte tapamaja, lihalõikus- lihapakkimisettevõte, külmhoone tunnustamiseks ja enesekontrolliks ning nõuded liha käitlemisele liha lõikusel, pakkimisel, hoidmisel ja veol.

Eeskirja nõuded on aluseks riikliku veterinaarjärelevalve ametnikule ettevõtte tunnustamisel ja järelevalve teostamisel. Eeskirja nõuded on täitmiseks kõigile liha käitlejatele. Eeskirja nõuetest juhindutakse ettevõtte projekteerimisel. Käesoleva eeskirja nõuded laienevad ka hakklihale, ilma et need piiraksid täpsemate nõuete kehtestamist hakklihale.

Farmis peetud või jahipidamisel tapetud suurte ulukite liha käideldakse käesoleva eeskirja nõuete kohaselt, vajadusel võib kehtestada täpsemaid nõudeid.

Värske liha peab olema käideldud tunnustatud ettevõttes ja tunnistatud veterinaarkontrollil toidukõlblikuks.

Eeskirja nõuded kehtivad ka imporditud värske liha kontrollimisel, hoidmisel, pakendamisel ja veol. Eeskirja nõudeid tuleb täita hulgimüügiettevõttel, kes hoiab, pakendab või veab värsket liha, olenemata liha päritolust. Väikeettevõttest teise ettevõttesse, sh Eeskirja nõuded ei käsitle lihatooteid tootva ettevõtte hügieeninõudeid, kuid nõuded laienevad sellise ettevõtte koosseisu kuuluvale lihalõikus- lihapakkimisüksusele, lihahoiukambrile või külmhoonele külmlaolesamuti ka kombineeritud tegevusega lihatöötlemisettevõtte üksustele.

Eeskiri ei käsitle hügieeninõudeid: 1. Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1. Juriidilist isikut esindab tema juhatus või seda asendav organ; 1. Liha peenestamiseks hakklihaks võib kasutada erineva konstruktsiooniga seadmeid; 1. Farmis peetud ulukiks ei loeta suletud alas, metsulukitega sarnastes vabades tingimustes elavaid ulukeid; 1.

Apotheka klienditeenindus

Lõplikul tükeldamisel või lõikamisel poolrümbad väikeste loomade rümbad tükeldatakse enam kui kolmeks osaks või liha konditustatakse ja siiritakse vabastatakse soontest, Kaepidemete tootlemine kae liigestele, sidekoest ; 1.

Searümpadel, mida kasutatakse samas ettevõttes Kaepidemete tootlemine kae liigestele valmistamise toormena, võib pead jätta eemaldamata tingimusel, et pead oleksid töödeldud, sealhulgas kõrvad, silmad ja tonsillid eemaldatud; 1. Veterinaarinspektoril peab olema veterinaararsti kvalifikatsioon; 1.

Käitleja peab igas tootmisetapis planeeritud tegevustega kontrollima hügieeninõuete täitmisel kõigi vajalike meetmete kasutusele võtmist värske liha käitlemise ohutusnõuete tagamiseks.

Selle läbiviimise üheks vormiks on ettevõtte enesekontroll.

Sellest lähtuvalt saab panna paika optimaalse kohaldamise lukk plastilisel osal on lahti. Need tegevused toimuvad koos patsiendiga. Seejärel pange plastikust lukud taas kinni. Järgmise sammu eesmärk on panna paika käepideme pikkus. Selleks avage plastilise toe all asuvad kruvid ning asetage käepideme peale nii, et küünarliiges oleks täpselt samal tasandil pöördliigesega.

Väikeettevõtte enesekontrolli nõuded on antud käesoleva eeskirja Värske liha ohutuse tagamiseks tuleb kontrollimisega katta kogu tootmistegevus, kõik töövahendid, aparaadid, seadmed, instrumendid, tüki- ja hakkliha valmistamiseks kasutatav tooraine.

Ettevõttel tuleb läbi viia regulaarset tootmishügieeni kontrolli, sealhulgas võtta proove mikrobioloogilisteks uuringuteks.

Kaepidemete tootlemine kae liigestele

Kontrollimiste tulemused peavad olema kirjalikult registreeritud. Enesekontrolli läbiviimiseks ettevõttes moodustatakse enesekontrollimeeskond, koostatakse enesekontrolli plaan, mille kinnitab käitleja ja kooskõlastab veterinaarinspektor.

Plaanis näidatakse laboratoorium idkus toimub proovide uurimine.

EUR-Lex - XC(05) - EN - EUR-Lex

Enesekontrolli plaani koostajatel ja kooskõlastajal tuleb arvestada ettevõtte suurusjärku ja tootmise iseloomu. Enesekontrolli süsteem on muutuv, selle üksikosad muutuvad ettevõtte tegevuse Valu liigeste folk oiguskaitsevahendeid. Plaani muudatused kooskõlastatakse veterinaarinspektoriga.

Ettevõttes tehtav enesekontroll peab põhinema: 2. Ettevõtte enesekontrolli plaan peab sisaldama järgmisi andmeid ettevõtte tegevuse kohta ja meetmeid tehnoloogilise protsessi kontrollimiseks: 2.

Üksikute tööoperatsioonide kohta antakse tegevuse lühikirjeldus.

Vibratsioontõbi – mis see on ja kuidas tekib? - Töölinnaidee.ee

Antakse kasutatava tooraine, valmistoodangu, kasutatavate pakkimismaterjalide ja pakendite lühikirjeldused. Käitlemisruumide plaanidel näidatakse tooraine, toote, jäätmete, töötajate liikumisteed; 2.

Kaepidemete tootlemine kae liigestele

Iga lihapartiid tuleb vastuvõtmisel vähemalt organoleptiliselt hinnata. Ettevõttesse saabuva liha kohta peetavas žurnaalis märgitakse iga partii vastuvõtmisel kuupäev, lihaliik ja töötlemisviis, liha päritolu ja kaasasoleva veterinaartõendi number, liha saatja, liha termiline seisund vastuvõtmisel ja saatedokumendis, liha täiendav töötlemine vastuvõtmisel puhastamine, täiendav jahutamine vm ja kontrollimisel toidukõlbmatuks tunnistatud liha kogus.

Sea- või hobuseliha partiide puhul on nõutav tõend trihhinelloosi uuringu kohta; 2. Kriitilistes punktides järelevalve eest vastutavate isikute määramine; 2. Enesekontrollil saadud tulemused, sealhulgas laboratoorsete analüüside tulemused dokumenteeritakse iga planeeritud tegevuse kohta ja esitatakse veterinaarinspektorile viimase nõudmisel. Enesekontrolli plaani täitmise eest kannavad vastutust töötajad, kes on kindlaks määratud enesekontrolli plaanis.

Kaepidemete tootlemine kae liigestele

Tapamaja, lihalõikus- lihapakkimisettevõtte ja külmhoone hooned, ruumid, nende planeering ja sisseseade peavad vastama oma asendi, konstruktsiooni, ruumide ja seadmete osas käesoleva osa nõuetele.

Ettevõtte hoonekompleksi kohta, olenemata tema tegevusest ja asukohast, peab olema koostatud projektdokumentatsioon, mis koosneb koos kirjeldusega vähemalt: 3. Ettevõtte asend: 3.

Uue ettevõtte planeerimisel tuleb arvestada kehtivaid keskkonnanõudeid ettevõtte asukoha kauguse määramisel elamutest ja toiduaine käitlemisele ohtlikest objektidest; 3.

Teksti suurus

Pääs ettevõtte territooriumile ja tootmishoonetesse on lubatud ainult ettevõtte töötajatele ja järelevalveametnikele; 3. Lõpliku otsuse langetab veterinaarinspektor ettevõtte tunnustamisel.

Ettevõttes peavad olema ette nähtud piisavalt avarad käitlemisruumid loomade tapmiseks ja liha töötlemiseks, jahutamiseks, hoidmiseks, lõikamiseks, pakkimiseks, samuti koridorid ja teised pinnad loomade liikumiseks, liha vedamiseks ja vastuvõtmiseks; ruumid lisaainete, pakkimismaterjalide ettevalmistamiseks ja hoidmiseks, olmeruumid, tootmise teenindusruumid. Käitlemisruumides peab olema võimalik takistusteta teostada tehnoloogilisi operatsioone ning täita hügieeni- ja tööohutusnõudeid.

Hooned ja ruumid tuleb projekteerida nii, et kasutatav tooraine ja tootmises tekkinud jäätmed ning toidukõlbmatuks tunnistatud liha ei saasta valmistoodangut. Tapamajas peab olema töötlemisprotsesside järjestus korraldatud mustalt poolelt puhta poole suunas; ettevõttes värske liha käitlemisel ei tohi tooraine ja valmistoote kulgemisteed ristuda.

Käitlemisruumides ning ruumides, läbi mille toimetatakse liha, peavad olema täidetud vähemalt alljärgnevad nõuded: 3.

Kaepidemete tootlemine kae liigestele

Ruumides, kus temperatuur on 0 °C või alla selle, samuti koridorides ja teistes vaheruumides ei pea olema kaldega põrand; hoidlate külmkambrites ei pea olema põrandates vee äravooluavasid.

Lihatöötlemisettevõtte tootmis- ja abiruumides on puitpõrandad keelatud; 3. Seinte ja teiste konstruktsioonide viimistlusmaterjaliks ei ole lubatud kasutada puitu. Seinad tapamajas peavad olema kaetud kergesti pestava ja desinfitseeritava materjaliga vähemalt kolme meetri kõrguselt, teistes käitlemisruumides vähemalt Juhtmed sormedel haiget ravi meetri hoiuruumides hoiustatava materjalivirna kõrguselt arvates põrandapinnast.

Uutes ettevõtetes Kaepidemete tootlemine kae liigestele ettevõtte ümberehitatavates ruumides, mis ehitatakse pärast käesoleva eeskirja jõustumist, peavad seina ja põranda liitekohad olema ümarad; 3.