V Bruselu dne dvacáctého prvního prosince dva tisíce čtyři. Tagasimaksete ja tühistamiste küsimus on teie ja teie reisibüroo küsimus. Välisreiside kontrollnimekiri Lugege meie välisreiside kontrollnimekirja, et aidata teil planeerida reisi välismaale ja jääda seal viibimise ajal turvaliseks. Kui olete mures selle pärast, kas reisil on ohutu või mitte, peaksite enne oma otsuse tegemist lugema reisiteavet selle riigi või territooriumi kohta, kuhu reisite, ning teavet teiste allikate kohta.

Käesolev protokoll ja selle lisad moodustavad SAL-i lahutamatu osa.

Fortise saatjate südameinstituut

Artikkel 13 1. Käesoleva protokolli kiidavad oma menetluste kohaselt heaks ühendus, liikmesriikide nimel Euroopa Liidu Nõukogu, ja Horvaatia Vabariik. Heakskiitmiskirjad antakse hoiule Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadile. Sloveenia Juhtmete ravi 14 1. Käesolev protokoll jõustub samal päeval kui stabiliseerimis- ja assotsiatsioonileping, tingimusel et kõik käesoleva protokolli heakskiitmiskirjad on enne seda kuupäeva hoiule antud.

Sloveenia Juhtmete ravi

Kui kõik käesoleva protokolli heakskiitmiskirjad ei ole enne kõnealust kuupäeva hoiule antud, jõustub käesolev protokoll esimese kuu esimesel päeval, mis järgneb viimase heakskiitmiskirja hoiuleandmisele.

Artikkel 15 Käesolev protokoll on koostatud kahes eksemplaris eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi, ungari ja horvaadi keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Artikkel 16 SAL-i tekst koos lisade ja protokollidega, mis moodustavad selle lahutamatu osa, ja lõppakt koos sellele lisatud deklaratsioonidega koostatakse eesti, leedu, läti, malta, poola, slovaki, sloveeni, tšehhi ja ungari keeles, kusjuures kõik tekstid on autentsed samal viisil nagu originaaltekstid.

Sloveenia Juhtmete ravi

Stabilisatsiooni- ja assotsiatsiooninõukogu kiidab need tekstid heaks. Hecho en Bruselas, el veintiuno de diciembre del dos mil cuatro.

Sloveenia Juhtmete ravi

V Bruselu dne dvacáctého prvního prosince dva tisíce čtyři. Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende december to tusind og fire. Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Dezember zweitausendundvier.

Sloveenia Juhtmete ravi

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα. Done at Brussels on the twenty-first day of December in the year two thousand and four.

Üritused ja teave

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis. Fait à Bruxelles, le vingt-et-un décembre deux mille quatre. Fatto a Bruxelles, addi' ventuno dicembre duemilaquattro. Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit pirmajā decembrī. Priimta du Sloveenia Juhtmete ravi ketvirtų metų gruodžio dvidešimt pirmą dieną Briuselyje. Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év december havának huszonegyedik napján. Magħmula fi Brussel fil-wieħed u għoxrin ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Sloveenia - Euroopa 2021

Gedaan te Brussel, de eenentwintigste december tweeduizendvier. Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego grudnia roku dwutysięcznego czwartego. Feito em Bruxelas, em vinte e um de Dezembro de dois mil e quatro. V Bruseli dvadsiateho prvého decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dne enaindvajsetega decembra leta dva tisoč štiri. Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Kuidas paigaldada triple vooluvõrku

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta december tjugohundrafyra. Sastavljeno u Bruxellesu, dana dvadeset prvoga prosinca godine dvije tisuće četvrte.