Neil on oluline osa tegevuse kooskõlastamisel ja suunamisel kogu innovatsioonitsükli raames. Hoolimata teatavast edasiminekust, töötavad riikide valitsused ja piirkondlikud omavalitsused üldiselt erineva strateegia alusel. Viimasel kaheksal aastal ei ole rahvusvaheline kogukond pööranud kübetki tähelepanu usaldusväärse, hõimu- ja usuvälise ning kogu Afganistani hõlmava opositsiooni loomisele praeguse valitsuse jaoks. Norwegian Children Act vastu võetud , täiendatud lähtub näiteks järgmistest põhimõtetest : · abielus ja väljaspool abielu sündinud lapsi tuleb kohelda võrdselt · abielus ja vabaabielus paare tuleb niipalju kui võimalik kohelda võrdselt silmas pidades nende kohustusi ja õigusi laste suhtes · sugude vahel ei tohiks olla mingeid erinevusi - ema ja isa peavad omama võrdseid õigusi · seadusandlus peaks rõhutama rohkem vanemate kohustusi kui rääkima nende õigustest oma laste suhtes Perekonna seadusandlusega tegelejad on loetlenud kuus valdkonda, kus vabaabielus sündinud lapse huvid peaksid olema kaitstud võrdselt registreeritud abielus sündinud lastega: 1. Innovaatilise liidu algatuses rõhutatakse vajadust kasutada avaliku sektori ostujõudu, et soodustada riigihangete ja sealhulgas kommertskasutusele eelnevate hangete kaudu innovatsiooni [23].

Mõned neist peavad valimisi isegi islamile kohatuks ning ei ole nõus tunnistama isegi läbipaistvate ja korrapäraste valimiste tulemusi. Kahjuks on selliste rühmituste hulgas ka selliseid, keda peetakse Afganistanis kestva konflikti põhijõududeks. See on Afganistani valimiste esimene probleem.

Maalikunsti ja argielu ühised probleemid 6: kräpstraktsioon

Need rühmitused peavad vaidluste lahendamisel otsustavaks relvi, mitte valimisi. Mõned neist saavad abi välismaalt. Nad kasutavad islamit ja šariaadiseadusi kattena oma poliitiliste ja rassiliste eesmärkide saavutamiseks. Nemad tõlgendavad islamit, mis on kõigi Afganistanis elavate hõimude ühine usk, teistmoodi. Liialdamata võib öelda, et eelmistel valimistel olid nii esimene, teine kui ka tegelikult iga hääl nn hõimuhääl.

Teised rühmitused, kes ei pea valimisi islamile kohatuks, on nende suhtes skeptilised. Nii võtavad nad küll valimistest osa, kuid annavad hääle kandidaadile, kes kuulub nende rahvusrühma.

Probleemid uhine

Liialdamata võib öelda, et eelmistel valimistel olid nii esimene, teine kui ka tegelikult iga hääl nn hõimhääl. Sellega ei taha ma öelda, et need tulemused vastasid Afganistani etnilisele profiilile.

Ma tahan öelda, et need inimesed tunnustavad valimisi, kuid näevad neid kui kinnitust oma hõimu ülimuslikkusele teiste ees. Näiteks pärast viimaste valimiste tulemuste väljakuulutamist andsid ka president Karzaile lähedal seisvad kommentaatorid urnidesse lastud sedelitele etnilise tõlgenduse.

Nende arvates näitasid tulemused teatava hõimu kvantitatiivset ülimust teiste ees ning nii nimetasid nad president Karzaid selle hõimu juhiks.

Navigation

Sama loogikat järgides arvasid mõned rühmitused, et need hääled avavad neile ukse valitsusse. Sellest annavad tunnistust näiteks Afganistani justiitsministri Sarwar Danishi viimase aja avaldused. Nii võiks ka väita, et kogu poliitilise süsteemi ja eelkõige valimiste käsitlemine etnilisest vaatenurgast on ametlik käsitlus. See seisukoht avaldub veel riigi juhtkonna koosseisus ning justiitsministeeriumis registreeritud erakondade baasis.

President esindab üht hõimu ja iga asepresident oma. Teisisõnu on Afganistani valimiskorra puhul selge, et rahvusvähemusse kuuluvad Hurt harja parast magamist ei saa kunagi presidendiks või asepresidendiks. Afganistanis on üle saja registreeritud erakonna. Kõige väiksemad neist on erakonnad, kelle programm on nende endi sõnul üleriiklik ehk kogu Afganistani hõlmav.

Samal põhimõttel on kõige tugevamad erakonnad, kes kuuluvad konkreetsetele hõimudele või esindavad teatavaid usuvoole.

Inimeste mobiliseerimise või liikumapanemise jõud on nende käes, kes kasutavad rahvust ja usku relvana. Euroopa tehnoloogiaplatvormid aitasid kindlaks määrata ettevõtjate jaoks olulised prioriteedid. Ühiste tehnoloogiaalgatustega suurendati ettevõtjate osatähtsust tänu formaalsete avaliku ja erasektori partnerluste loomisele. Euroopa majanduse elavdamise kavaga loodi vähem ametlikud avaliku ja erasektori partnerlused võtmesektorites.

Kogemused näitavad, et nende edu sõltub kaasatud sidusrühmade selgete kohustuste võtmisest ning lihtsatest Probleemid uhine tõhusatest juhtimis- ja rakendusstruktuuridest. Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut tõhustab oma strateegilise innovatsioonikava raames ettevõtjapõhist lähenemisviisi, keskendudes tulemuste saavutamisele ja mõjule ning ka erasektori oluliste vahendite kaasamisele. SET-kava raames loodi Euroopa tööstusalgatused, et avalik ja erasektor saaksid koos arendada tehnoloogia teekaarte.

Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi eesmärk on suurendada Euroopa tootjate ning eelkõige VKEde konkurentsivõimet.

Raamprogrammis võetakse arvesse seda, et lisaks teadustegevusele on innovatsiooniks vaja palju erinevaid muid oskusi ja tegevust, mis ei ole otseselt tehnoloogiaga seotud, näiteks disain, loovus, standardite kehtestamine, olemasolevate tehnoloogiliste lahenduste analüüsimine ja nende uudsel viisil kombineerimine, uued ärimudelid, kasutajate kaasamine ning ühiskondliku innovatsiooni eri võimaluste ärakasutamine.

VKEdel on tänu nende paindlikkusele ja kiirele reageerimisele oluline roll uudsete toodete ja teenuste arendamisel. Silmapaistvate tulemustega ja kiiresti arenevad VKEd võivad muuta Euroopa majanduse struktuuri, muutudes aja jooksul hargmaisteks ettevõtjateks. VKEde suhtes kohaldatava lähenemisviisi tõhustamisel saaks tugineda VKEsid hõlmavatele olemasolevatele meetmetele, arvestada tuleks eri liiki VKEde innovatsiooni- ja kasvuvajadusi ning seda, et paljusid VKEsid saab kõige paremini toetada piirkondlikul tasandil, sealhulgas ühtekuuluvuspoliitika fondide kaudu.

Avatud, lihtsad ja kiired rakenduskavad võimaldaksid VKEdel ning muudel ettevõtjate ja teadlaste sidusrühmadel analüüsida uusi tekkivaid ideid ja võimalusi paindlikult, mis avaks uusi innovatsioonivõimalusi. See võiks tugineda näiteks seitsmenda raamprogrammi IKTvaldkonna tulevasi ja kujunemisjärgus tehnoloogiad hõlmavate meetmete puhul kasutatavatele Probleemid uhine pakkumiskonkurssidele ja lihtsustatud taotluskorrale ning Probleemid uhine ja uuendustegevuse raamprogrammi ökoinnovatsiooni turustamisprojektidele.

ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamist reguleerivad intellektuaalomandi õigused on otsustava tähtsusega teaduslahenduste tõhusaks kasutamiseks ja tehnosiirdeks, kuid samal ajal peavad nad võimaldama teadustulemustele juurdepääsu ja nende kiiret levitamist.

Probleemid uhine

Ka on intellektuaalomandi õigused olulised rahvusvahelise koostöö tegemisel strateegilist huvi pakkuvates valdkondades. Euroopas on suureks puuduseks erasektori liiga väike panus teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisse.

Seitsmenda raamprogrammi, riskijagamisrahastu ning konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi rahastamisvahendid on näidanud, kuidas ELi eelarvet saab kasutada koos Euroopa Investeerimispanga grupi vahenditega turulünkade täitmiseks selles valdkonnas.

Maalikunsti ja argielu ühised probleemid 6: kräpstraktsioon. Esimene.

Sellistele kogemustele tuginedes tuleks ELi teadus- ja innovatsiooniprogrammide puhul kasutada rahastamisvahendeid eelarve läbivaatamise käigus ette pandud ELi omakapitali platvorm ja ELi riskijagamisplatvorm täiel määral ära, et toetada teadustulemuste turustamist, innovaatiliste ettevõtete arendamist ja investeerimist olulistesse infrastruktuuridesse.

Ka võiks kaaluda uusi lähenemisviise, eriti selliseid, millega stimuleeritakse nõudluse poolt ja mille eesmärk on kaasata avaliku ja erasektori lõppkasutajad innovatsiooniprotsessi varem ja suuremal määral [22]. Innovaatilise liidu algatuses rõhutatakse vajadust kasutada avaliku sektori ostujõudu, et soodustada riigihangete ja sealhulgas kommertskasutusele eelnevate hangete kaudu innovatsiooni [23].

Erametsandus on Läänemere riikides ühine probleem

Tugineda võiks konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi ning seitsmenda raamprogrammi katseprojektidele. Ameerika Ühendriikidel on selles valdkonnas pikad traditsioonid, [24] samal ajal kui ELis on see võimalus jäetud suuresti kasutamata.

Sarnaselt innustatakse ergutusauhindadega teadlasi saavutama paremaid tulemusi, kuna neil on võimalus saada rahaline auhind. Poliitika kujundajad on pikka aega kasutanud selliseid auhindu, kuid ELi programmide raames ei ole neid praktiliselt kasutatud. Küsimused Kuidas saaks ELi rahastamisprogrammide puhul kõige paremini arvesse võtta erinevat liiki innovatsiooni, sealhulgas mittetehnoloogilist innovatsiooni, ökoinnovatsiooni ja Probleemid uhine innovatsiooni?

Kuidas saaks suurendada ettevõtjate osalust ELi teadus- ja innovatsiooniprogrammides? Kuidas saaks toetada ühiseid tehnoloogiaalgatusi nt selliseid, mis on algatatud praeguse raamprogrammi alusel või avaliku ja erasektori eri liiki partnerlust?

Milline peaks olema Euroopa tehnoloogiaplatvormide roll?

Probleemid uhine

Millist liiki VKEsid tuleks toetada? Kuidas peaks see täiendama riiklikke ja piirkondlikke kavasid? Mis Probleemid uhine meetmeid tuleks võtta, et otsustavalt hõlbustada VKEde osalust ELi teadus- ja innovatsiooniprogrammides? Kuidas tuleks kavandada avatud, lihtsad ja kiiresti rakendatavad kavad nt tuginedes tulevast ja kujunemisjärgus tehnoloogiat hõlmavatele olemasolevatele meetmetele ning ökoinnovatsiooni turustamisprojektideleet eelkõige VKEd saaksid uuenduslikke ideid paindlikult analüüsida ja turustada?

Kuidas saaks ELi omakapitalipõhiseid ja laenupõhiseid rahastamisvahendeid laialdasemalt kasutada? Probleemid uhine tuleks ELi rahastamisprogramme reguleerivate intellektuaalomandi õigustega luua õige tasakaal konkurentsiaspektide ja vajaduse vahel pääseda juurde teadustulemustele ja neid levitada?

Euroopa teadusbaasi tugevdamine ja Euroopa teadusruumi arendamine Euroopa teadusbaas on maailma üks produktiivsemaid, kuid selles ei ole veel piisavalt maailmatasemel tippkeskusi, kus saadaks murrangulisi teadustulemusi, mis toetaksid struktuurimuutusi.

Konkurentsivõimelise avaliku teadusbaasi loomise põhivastutus on liikmesriikidel. ELi toetus võimaldab selgelt luua lisandväärtust, nagu on näidanud varasemad algatused, mis on aidanud kaasa Euroopa teadusruumi arendamisele.

On oluline kaaluda, kuidas ühise strateegilise raamistiku kaudu eraldatavaid rahalisi vahendeid saab kasutada Euroopa tõeliselt ühtse teadusruumi kiiremaks väljaarendamiseks.

Euroopa Teadusnõukogu loomine oli oluline samm Euroopa teadusbaasi tipptaseme tõstmisel [25]. Teadusnõukogu osa suurendamine võib hõlmata nii teadusnõukogu tähtsuse tõstmist kui ka kasutatavate rahastamisvahendite tõhustamist. Tuleb õppida selliste piirkondade ja riikide kogemustest, kellel on õnnestunud luua maailma kõige edukamad avalikud teadusasutused, koondades rahalised vahendid ning kasutades projektitoetusi ja institutsioonilisi abikavasid.

Pikas perspektiivis on võimalik maailmatasemel edukas olla üksnes siis, kui kõigile ELi teadlastele antakse võimalus jõuda tipptasemele ja võistelda parimate kohtade pärast. See eeldab, et liikmesriigid kehtestavad ambitsioonikad kavad avaliku teadusbaasi moderniseerimiseks ja avaliku sektoripoolse rahastamise pidevaks Liigeste valu koor. ELi rahalised vahendid, ka ühtekuuluvuspoliitika fondidest eraldatavad vahendid, peaksid vajaliku tipptaseme saavutamisele kaasa aitama.

Suureks saavutuseks koolituste ja teadmussiirde valdkonnas on ELi Marie Curie meetmed, mis on aidanud soodustada piiriülest mobiilsust ja võimaldanud tuhandetel teadlastel teha koostööd.

Probleemid uhine

Marie Curie meetmed on olnud ka olulised järgmise põlvkonna teadlaste innovaatiliste oskuste arendamisel, eriti tänu tootmis- ja uurimisasutuste vahelisele vahetusele. Teadusuuringute infrastruktuuri programmi meetmete ja teadustöö infrastruktuure käsitleva Euroopa strateegiafoorumi tööga on märkimisväärselt edendatud ulatuslike infrastruktuuride kavandamist, ettevalmistamist ja loomist ning on tagatud juurdepääs olemasolevatele infrastruktuuridele.

Using Teleconverters with Adapted Vintage Lenses on the Sony A6000

Seoses sellega on oluline e-infrastruktuuride edasine kasutuselevõtt, et võimaldada virtuaalset ja kaugjuurdepääsu teadusrakendustele ja teadusteabele. Alates seitsmenda raamprogrammi käivitamisest on rahvusvahelise koostöö aluseks olevat lähenemisviisi märkimisväärselt edasi arendatud. ELi rahastamisprogrammid on ühed avatumad maailmas, kuid selline avatus peaks olema vastastikune.

Avatuse all ei mõelda mitte ainult juurdepääsu rahastamisele, vaid ka turujuurdepääsu ja intellektuaalomandi õiguste kaitset. Rahvusvahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö strateegilise foorumi töö on aidanud tõhustada rahvusvahelise koostöö suhtes kohaldatavat strateegilist lähenemisviisi ja suurendada liikmesriikide ja liidu tegevuse vastastikust täiendavust.

Probleemid uhine

Tulevaste programmide puhul on vaja kaaluda diferentseeritumat lähenemisviisi, lähtuvalt eri liiki kolmandate riikide eripärast, ja luua õige tasakaal Euroopa konkurentsivõime suurendamise ja globaalsete probleemide lahendamise vahel. Euroopa teadusruumi rahastamismeetmeid on aastate jooksul täiendatud mitmete rahastamist mittehõlmavate algatustega, nt Euroopa teadusruumi viis Probleemid uhine, mis käivitati seoses Euroopa teadusruumi rohelise raamatuga, [26] või meetmed, mille eesmärk on suurendada naiste osalust teaduses.

Innovaatilise liidu algatuses on väljendatud tahet võtta vajalikud meetmed, et arendada Euroopa teadusruum Tuleb hoolikalt kaaluda, kuidas rahastamismeetmed aitavad seda eesmärki saavutada ja kuidas neid saaks tõhustada.

Selleks on vaja paremini kindlaks määrata rahastamismeetmete ja muude meetmete täiendavus ja koostoime. Kuidas tuleks suurendada Euroopa Teadusnõukogu rolli maailmatasemel tippteaduse toetamisel? Kuidas peaks ELi toetus aitama liikmesriikidel tipptaset saavutada? Kuidas tuleks suurendada Marie Curie meetmete tähtsust teadlaste mobiilsuse suurendamisel ja eduka karjääri arendamisel?

Probleemid uhine

Milliseid meetmeid tuleks ELi tasandil võtta, et veelgi suurendada naiste osa teaduses ja innovatsioonis? Kuidas tuleks ELi tasandil toetada teadusinfrastruktuure sh kogu ELi hõlmavaid e-infrastruktuure? Kuidas saaks toetada rahvusvahelist koostööd ELi-väliste riikidega, näiteks seoses strateegilise tähtsusega prioriteetsete valdkondadega, rahastamisvahenditega, vastastikuse kasuga sealhulgas intellektuaalomandi õiguste kaitse aspektid või liikmesriikidega tehtava koostööga?

Milliste Euroopa teadusruumiga seotud põhiküsimuste lahendamisele ja milliste tõkete kõrvaldamisele peaksid ELi rahastamisvahendid kaasa aitama ning milliste kõnealuste probleemide lahendamiseks tuleks kasutada muid nt seadusandlikke meetmeid? Liikmesriike ja muid riike ning Euroopa Parlamenti kutsutakse üles soodustama sidusrühmadega peetavaid arutelusid. Komisjon palub, et organisatsioonid, kes soovivad avaliku arutelu käigus oma arvamusi esitada, annaksid komisjonile ja üldsusele teavet selle kohta, keda ja mis seisukohti nad esindavad.

Regionaalne ja maailmas ainulaadne säästva arengu protsess Läänemere Agenda 21 käivitati Selle eesmärgiks Probleemid uhine välja töötada ja rakendada regiooni kui terviku olulisemate sektorite - energeetika, kalanduse, metsanduse, põllumajanduse, transpordi ja tööstussektori - säästva arengu printsiipe arvestavad arenguvisioonid ja tegevuskava.

Tagasi üles.